Hooldustöötaja koolitus

Hooldustöötaja koolitus

  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppe kogumaht: 100 ak. t. (auditoorne töö – 80 tundi, iseseisev töö– 20 tundi) – 1600,00 eurot

Õppekavarühm: sotsialtöö ja nõustamine

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu: oskab hinnata abivajaja olukorda ja kasutada abivajaja jaoks sobivaid suhtlusmeetodeid; teab, kuidas toetada abivajajatele abi osutamist ning kuidas korraldada meditsiinilisi ja rehabilitatsiooniteenuseid; osutab esmaabi; teab, kuidas aidata igapäevaseid tegevusi vajavat inimest.

Õpingute alustamise tingimused:
– soov omandada eriala teadmised, põhiharidus;
– hea füüsiline ettevalmistus;
– põhilised arvutiteadmised.

Õppekava sisu:
– abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
– hooldustegevuste planeerimine ja tegemine
– tervislik toitumine
– toitumine erinevates kultuurides
– hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ning abistamine
– sissejuhatus anatoomiasse
– erialane terminoloogia
– õe abistamine õendustoimingute sooritamisel
– lähedaste toetamine ja juhendamine surija hooldusel või surija hooldamine
– vanusega seotud füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu etappide ja käitumuslike muutuste arvestamine hoolekandetöös
– hooldus erinevate haiguste korral
– majapidamises vajalike tööde korraldamine
– tervisliku seisundi määratlemine
– tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused, nende mõiste, sisu ja osutamise tingimused läbi eluetappide
–  ergonoomika ja hooldusabivahendid
– patsiendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima
– olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine. Olmetehnika kasutamine vastavalt instruktsioonidele
– esmaabi andmine
– elustamine
– valdkonnaga seotud õigusaktid

Õppekeskkonna kirjeldus: https://ankor.ee/et/oppekeskkond/

Õppematerjalide loend: õppija saab koolitajate poolt koostatud õppematerjali vastavalt koolituse teemadele. Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp kutseeksami edukaks ettevalmistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õppur osales 70% tundidest ning tema praktilised tööd ning lõpueksam hinnati positiivsele hindele, siis saab ta kursuse lõputunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse Tõend õppimise kohta.

Koolituse läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitaja: koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Koolitaja:
Kõrgharidus:

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018