А2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

А2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

 

 

Категория:
 • Описание
 • Детали

Описание

Курс

Место проведения:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppekava nimetus: А2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Õppekavarühm: keeleõpe

Õpiväljundid:

 • Mõistab tuttaval teemal kuuldud lühikesi tekste ja fraase.
 • Saab aru lühematest tekstidest ja kirjadest, mis sisaldavad tuttavaid sõnu.
 • Kirjutab lühikesi tekste, isiklikke kirju ja teateid tuttavatel teemadel ja oskab teha märkmeid.
 • Räägib lühidalt igapäevaeluga seotud teemadel.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Sihtgruppi kuuluvad nii kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on saabunud Eestisse õppima või töötama. Keeleoskuse vastavust kontrollitakse enne kursuse algust koolitusfirmas suulise vestlusega.

Õppe kogumaht: 160 auditoorset tundi ja 100 tundi iseseisvat tööd, kokku 260 akadeemilist tundi – 2240,00 eurot.

Õppe sisu:

 • Endast ja teistest rääkimine: tutvumine ja tutvustamine; lihtsam enesekohane informatsioon; välimus; isikuankeedid; perekond ja sugulased.
 • Haridus: õpingud; haridustee; õppevahendid; õppimisvõimalused.
 • Suhted teiste inimestega: tutvumine; tervitused; kõneetikett ja viisakusväljendid; telefoni- ja kirjavahetusetikett; perekonnasuhted.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: igapäevased tegevused; eluase; kodu kirjeldamine; kodutehnika; külaliste kutsumine; minu päev; kodukoht ja selle ümbrus.
 • Vaba aeg ja meelelahutus: vaba aja veetmise võimalused ja eelistused; sport, kino, teater, kontserdid, muusika, raamatu; kultuuri- ja meelelahutusüritused; kutse peole; kultuuri- ja meelelahutusasutused (piletid, lahtiolekuajad, asukohad).
 • Sisseostud ja hinnad: poed, asukohad, lahtiolekuajad; ostud ja tasumine.
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused: transport ja liiklus; reisi planeerimine; piletite ostmine; tee küsimine ja tee juhatamine; majutusasutused, toa broneerimine; vaatamisväärsused.
 • Enesetunne, tervis ja heaolu: kehaosad; enesetunne ja kaebused; haigused; arsti vastuvõtule registreerimine; haiglas ja polikliinikus; apteegis, riietusesemed.
 • Söök ja jook: toitlustusasutused; laua reserveerimine, menüü, söögi tellimine; toitumisharjumused; lauakombed.
 • Teenindus: posti- ja pangateenused; poed ja kaubanduskeskused; info asukoha, lahtiolekuaegade ja teenuste kohta; reklaamide põhisisu mõistmine.
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine: kultuurisündmused; keeleoskus; keeleõpe; vestlus päritolust ja keeleoskusest.
 • Keskkond, loodus, kohad ja ilm: aastaajad, oma kodukoha kirjeldamine, oma asukoha kirjeldus, lühikõnelus ilmast. Vestlus loomadest, lindudest, taimedest.

Keeleteadmised:
Hääldamine: pikk ja ülipikk häälik. Nõrk ja tugev täht. Lühike, pikk ja ülipikk silp.
Isikulised asesõnad: pikad ja lühikesed vormid.
Nimisõna käänded: ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamine, nimisõnade käänamine, nimisõnade ainsus ja mitmus.
Küsisõnad: küsimuste moodustamine ja käänamine.
Arvsõna: põhiarvsõna ja järgarvsõna – kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes. Osastav koos sihilise tegusõnaga. Järgarvsõnade moodustamine põhiarvsõnast, arvsõnade käänamine, aastaarvude kirjutamine.
Tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid (tegusõnade pööramine olevikus).
Tegusõnade pööramine lihtminevikus (jaatav ja eitav kõne).
Omadussõnade käänamine, ühildumisreeglid täiendi vormis, käändumatud omadussõnad, omadussõna võrdlusastmed.
Õpitavate sõnade käändelõpud.
Käskiva kõneviisi moodustamine (oleviku ainsuses, jaatav ja eitav kõne).

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale. Õppeklassis on kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks ja printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Õppeklass on avar, soe ja valgusküllane ning kaasaegse ventilatsioonisüsteemiga. On olemas garderoob ja tualett. Õppeklass ja selles olev õppevarustus vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Õppematerjalide loend:
Põppematerjal:
– Inga Mangus, Merge Simmul, „Tere”. Kirjatark OÜ, 2016.
– Mall Pesti, Helve Ahi, „E nagu Eesti”. Kiri-Mari kirjastus, 2015.

Lisaõppematerjal:
– Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2): (www.keeleklikk.ee);
– Ülle Rannut „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik A2.1”. Immisoft, 2015.
– Ülle Rannut, „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik A2.2”. Immisoft, 2015.
– Eesti-vene sõnaraamat: (http://www.eki.ee/dict/evs/);
– Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid;
http://web.meis.ee/testest/;
https://www.integratsioon.ee/raamatukogu/;
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/;
http://kohanemisprogramm.tlu.ee/.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend või tunnistus.
Tunnistus väljastatakse õppijale, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, s.t kui ta osales vähemalt 70% (112 akadeemilist tundi) kontakttundidest ja sooritas koolitusfirma koostatud lõputesti tulemusega vähemalt 60%. Tunnistuse allkirjastab kursuse koolitaja ja koolitusfirma juht.
Lõputest on edukalt sooritatud, kui 60% küsimustele on õigesti vastatud. 90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane); 75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea); 60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).
Tõend väljastatakse õppijale, kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud, s.t kui ta osales vähem kui 70% (vähem kui 112 akadeemilist tundi) kontakttundidest või kui ta ei sooritanud lõputesti positiivsele hindele.

Koolitaja läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Kõigil eesti keele kursuste koolitajatel on eesti keele õpetaja või eesti filoloogi kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus.

Koolitaja:
Kõrgharidus: 

Детали

Адрес

Нарва

Месяцы

08.2018, 09.2018