B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

08.12.2021 – 30.11.2022

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppekava nimetus: B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Õppekavarühm: keeleõpe

Õpiväljundid:

 • Saab aru olulisest infost tuttaval ja igapäevaelugu seotud teemal.
 • Saab aru lihtsama sõnastusega tekstide sisust, leiab tekstist olulise info.
 • Kirjutab isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.
 • Koostab lihtsat seostatud teksti tuttaval või endale huvipakkuval teemal.
 • Vestleb tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Sihtgruppi kuuluvad nii kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on  saabunud Eestisse õppima või töötama.
Alustamise tingimuseks peavad õppijal olema A2-taseme keeleteadmised, mis on tõendatud Innove keeleeksami või eelnevalt läbitud kursuse tunnistusega. Õppija peab kursusele registreerima.

Õppe kogumaht:
170 auditoorset tundi ja 50 tundi iseseisvat tööd, kokku 220 akadeemilist tundi – 2380,00 eurot.

Õppe sisu:

 • Endast ja teistest rääkimine: tutvumine ja tutvustamine; isikuandmed; erinevate ankeetide täitmine; pere traditsioonid; mina ja minu pere; pere traditsioonid.
 • Haridus: info hariduse ja õpingute kohta; elukestev õpe; õppimisvõimalused Eestis; oma hariduse ja koolielu kirjeldamine.
 • Elukutse, amet ja töö: elukutse valik; erialad ja ametid; töökuulutused; töö otsimine ja pakkumine; tööintervjuu; tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine; kollektiiv; tööalased suhted.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: igapäeva tegevuste kirjeldamine; kuulutused, teadaanded, reklaam; oma pere koosseis ja päritolu; kodukoha kirjeldus elamistingimused ja eluase; ruumid ja sisustus; kodutehnika; kodutööd; külaliste kutsumine ja külaskäik.
 • Vaba aeg ja meelelahutus: vaba aja veetmise viisid ja võimalused; kultuuri-, meelelahutus- ja spordiasutused; kultuuri- ja spordiüritused; meedia (tele- ja raadiosaated, internet, ajalehed, ajakirjad); kultuurihuvid (kirjandus, muusika, kunst, teater, kino, kontsert, muuseumid).
 • Reisimine, transport ja vaatamisväärsused: aktiivne puhkus (reisimine ja matkamine); reisimisvõimalused; reisieelistused; transport ja liiklus; vaatamisväärsused; reisielamuste kirjeldamine; pileti ostmine; tee küsimine ja tee juhatamine; majutusasutused, toa broneerimine.
 • Enesetunne, tervis ja heaolu: enesetunne ja tervislik seisund; kaebused; isiklik hügieen: arsti abi ja vastuvõtule registreerimine; arsti vastuvõtuajad; apteegis; kiirabi kutsumine.
 • Teenindus: posti-, panga- ja iluteenused (juuksur, salong, kingsepp), poed ja kaubanduskeskused; info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta; sildid ja juhendid; reklaamide põhisisu mõistmine; teeninduse kvaliteet.
 • Sisseostud ja hinnad: sisseostude tegemine ja ostukohad; toiduained ja tarbekaubad; kauba kirjeldamine (mõõdud, suurusnumbrid); kauba hinna ja kvaliteedi võrdlus; sooduspakkumised; ostureklaamide põhisisu mõistmine.
 • Söök ja jook: toitlustusasutused ja nende asukohad; söögikohtade reklaamid; toitumisharjumused; laua reserveerimine; menüü ja toidu tellimine; lauakombed ja kõneetikett; tasumine toitlustusasutuses.
 • Inimeste suhted ühiskonnas: sõbrad ja sõpruskond; kirjavahetus sõbraga; meeldejääva sündmuse kirjeldus.
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur, kultuurisündmused ja –üritused; rahvused; keeleoskused, keeled, keeleõpe.
 • Keskkond, kohad, loodus ja ilm: kodukoha loodus; maa- ja linnaelu; ilmastikuolud, ilmateade; loodushoid; Eesti vaatamisväärsused ja loodusobjektid; kaardid, skeemid ja infovoldikud.

 Keeleteadmised:
Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
Asesõnad. Põhivormid. Käänamine.
Tegusõnad. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis, ma- ja da- infinitiiv, ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata). Tegevusnimed, ühendtegusõnad.
Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Kaassõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
Küsisõnad. Küsimuste moodustamine.
Sõnamoodustus. Liitsõnad. Tuletised.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale. Õppeklassis on kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks ja printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Õppeklass on avar, soe ja valgusküllane ning kaasaegse ventilatsioonisüsteemiga. On olemas garderoob ja tualett. Õppeklass ja selles olev õppevarustus vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
– Merge Simmul, Inga Mangus, „Tere Jälle! Eesti keele õpik A1-A2 (B1)”. Kirjastus: Kirjatark, 2019;
– Ülle Rannut, „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik B1.1”. Immisoft, 2015;
– Ülle Rannut, „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik B1.2”. Immisoft, 2015;

Lisaõppematerjal:
– Merge Simmul, Inga Mangus, „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)”. Kirjastus: Kirjatark, 2019;
– Eesti keele e-kursus vene keele baasil (B1) (https://www.keeletee.ee/);
– Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid;
– Eesti-vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/;
http://web.meis.ee/testest/;
http://www.efant.ee/std/;
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/;
http://kohanemisprogramm.tlu.ee/;
https://www.integratsioon.ee/raamatukogu;
https://www.laulud.ee/;
http://www.kutsekeel.ee/.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend või tunnistus.
Tunnistus väljastatakse õppijale, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, s.t kui ta osales vähemalt 70% (119 akadeemilist tundi) kontakttundidest ja sooritas koolitusfirma koostatud lõputesti tulemusega vähemalt 60%. Tunnistuse allkirjastab kursuse koolitaja ja koolitusfirma juht.
Lõputest on edukalt sooritatud, kui 60% küsimustele on õigesti vastatud. 90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane); 75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea); 60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).
Tõend väljastatakse õppijale, kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud, s.t kui ta osales vähem kui 70% (vähem kui 119 akadeemilist tundi) kontakttundidest või kui ta ei sooritanud lõputesti positiivsele hindele.

Koolitaja läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Kõigil eesti keele kursuste koolitajatel on eesti keele õpetaja või eesti filoloogi kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus.

Koolitaja:
Kõrgharidus: 

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018