Tugiisiku põhikursus

Tugiisiku põhikursus

kokkuleppel

  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppe kogumaht: 100 ak. t. (auditoorne töö – 80 tundi, iseseisev töö– 20 tundi) – 1600,00 eurot

Õppekavarühm: sotsialtöö ja nõustamine

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu: teab tugiisiku õigusi, kohustusi; valdab suhtlemise oskusi, kasutab erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid; suunab ja toetab erivajadustega ja väärkoheldud inimesi ning vajadusel nende lähedasi; analüüsib ja arvestab vanuselist ja arengulist eripära; töötab erivajaduste, sõltuvushäirete ning väärkoheldud isikutega, pikaajaliste töötutega, nende lähedastega.

Õpingute alustamise tingimused:
– soov omandada eriala teadmised, põhiharidus;
– hea füüsiline ettevalmistus;
– põhilised arvutiteadmised.

Õppekava sisu:
– psühholoogia alused
– suhtlemispsühholoogia, konfliktide lahendamine
– arengupsühholoogia (ealine psühholoogia)
– professionaalne eetika
– klienditeeninduse standardit (nt sotsiaalala töötaja eetikakoodeks)
– kliendisuhtlus
– kliendi igapäevaelu toimingud
– kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda
– erivajaduste liigid ja puude tüübid
– töökeskkond ja esmaabi
– töö väärkoheldud isikuga
– töö abivajadusega lapsega
– käitumishäired lastel
– tugiisiku töö õiguslikud alused
– turvalise keskkonna
– tööõiguse alused
– sotsiaalseadusandlus

Õppekeskkonna kirjeldus: https://ankor.ee/et/oppekeskkond/

Õppematerjalide loend: õppija saab koolitajate poolt koostatud õppematerjali vastavalt koolituse teemadele. Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp kutseeksami edukaks ettevalmistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õppur osales 70% tundidest ning tema praktilised tööd ning lõpueksam hinnati positiivsele hindele, siis saab ta kursuse lõputunnistuse. Vastasel juhul väljastatakse Tõend õppimise kohta.

Koolituse läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitaja: koolitajad peavad omama kõrgemat haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Koolitaja:
Kõrgharidus:

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018