B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Toimumise koht:
1) Narva mnt 13, Tallinn linn
2) Energia 2, Narva linn
3) Rakvere 3, Jõhvi linn

Õppekava nimetus: B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Õppekavarühm: keeleõpe

Õpiväljundid:

 • Mõistab suhteliselt pika ja keeruka ülesehitusega teksti ja juttu, mis on konkreetsel või abstraktsel teemal.
 • Loeb pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste ja saab nende sisust aru ning teeb nende põhjal üldistusi.
 • Koostab argumenteeritud teksti konkreetsel või abstraktsel teemal, kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti.
 • Väljendub selgelt ja ladusalt erinevates suhtlusolukordades nii ametlikus kui ka vabas vestluses.
 • Peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Sihtgruppi kuuluvad nii kohalikud elanikud kui ka uusimmigrandid, kes on saabunud Eestisse õppima või töötama. Alustamise tingimuseks peavad õppijal olema B1-taseme keeleteadmised, mis on tõendatud Innove keeleeksami või eelnevalt läbitud kursuse tunnistusega. Õppija peab kursusele registreerima.

 Õppe kogumaht: 200 auditoorset tundi ja 200 tundi iseseisvat tööd, kokku 400 akadeemilist tundi – 2400,00 eurot.

 Õppe sisu:

 • Endast ja teistest rääkimine: oma eluloo põhjalik tutvustamine; erinevate ankeetide ja küsitluslehtede täitmine; pere päritolu ja rollid; armastus, abielu ja lapsed; mina isiksusena teiste seas; minu tugevad ja nõrgad küljed.
 • Haridus: haridussüsteem; koolivõrk; koolitused; õppimisvõimalused Eestis ja välismaal; täienduskoolitused; ümberõpe; tasuta ja tasuline õpe; õppelaen; stipendiumitaotlus; elukestev õpe.
 • Elukutse, amet ja töö: elukutsed ja elukutse valik; karjääri planeerimine; tööjõuturg; töökeskkond ja töötingimused; töövestlus; tööleping; eneseteostus; populaarsed ametid Eestis; tööintervjuud, koosolekud ja läbirääkimised; suhted kollektiivis; tööalased probleemid.
 • Igapäevaelu, kodu ja eluase: igapäevased toimingud kodus; elukoht; oma kodukoha plussid ja miinused; majapidamine; elamistingimused; kinnisvara ost, müük ja üürimine; korteriühistu.
 • Vaba aeg ja meelelahutus: puhkuse ja vaba aja planeerimine; vaba aja veetmise võimalused lastele ja täiskasvanutele; vaba aega sisustavad teenused; meelelahutuslikud, kultuurilised ja tervislikud harrastused; enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine, nende propageerimine.
 • Keskkond, kohad ja loodus: Eesti geograafiline asend ja kliima; keskkonnaprobleemid; keskkonnareostus- ja kaitse, kliimamuutus; info hankimine ja edastamine piirkonna, loodusobjektide, ilmaolude kohta, põhjendage oma seisukohta keskkonnakaitse kohta.
 • Reisimine, transport ja vaatamisväärsused: aktiivne puhkus, reisimine ja matkamine; reisieelistused; pretensiooni esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli teenuse peale; vaatamisväärsused Eestis ja maailmas; turism Eestis; matkamine; transpordisüsteemi eelised ja puudused Eestis ja mujal; piiriülene reisimine, piirivalve, toll; reisielamuste kirjeldamine.
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur ja ajalugu; erinevate rahvaste traditsioonid ja tavad; riigipühad; tavad; kultuuride erinevused; mitmekultuurilisus; keeleõppe võimalused; mitmekeelsus.
 • Toitlustamine, söök ja jook: igapäevased ja pidupäevadega seotud toitumisharjumused; söögi ja joogi valik; toiduained ja koostisosad; alkoholi tarbimine; lemmiksöögikohad; kaebuse esitamine toitlustusasutusse; tervislik toitumine; ebatervislik toit; lauakombed; erinevate rahvaste toidukultuurid; retseptid.
 • Inimeste suhted ühiskonnas: era- ja töösuhted; ühiskonna ja oma kogukonna struktuur; peresuhted; laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine; kasvatus; viisakusreeglid; väärtushinnangud; tolerantsus.
 • Enesetunne, tervis ja heaolu: enesetunne ja tervislik seisund; isiklik hügieen; tervisealased nõuanded; tervislik eluviis; õnnetusjuhtumi kirjeldus; meditsiiniabi saamine; haigused, sümptomid ja ravi; vaimne ja füüsiline tervis; tervisekindlustus, tervishoiusüsteem; ravimid.
 • Teenindus, teenused ja kaubandus: hinnangu andmine teenindusele; avalikud asutused; teenindusega seotud olukorrad ja asjaajamine erinevates asutustes; oma huvide eest seismine; pretensiooni esitamine; kaubad ja ostud; isiklikud eelistused kaupluste, kaubamärkide, tootjate ja kaupade osas; tarbijaõigused ja tarbijakaitse; soodustused; e-kaubandus.
 • Majandus- ja õigussuhted: kodanike ja elanike põhiõigused ja -kohustused; vaated majandusele; majanduskasv ja -langus; politsei ja kohtusüsteem; Eesti majandussüsteem ja õiguskord; õiguskaitseorganite poole pöördumine; turvalisus; kuritegevus ja selle vastu võitlemine.
 • Riik ja ühiskond: riigieelarve; pension; toetused; heaoluühiskond; elatustase; heategevus; erivajadustega inimesed; sisse- ja väljaränne; sotsiaalsed probleemid; turvalisus ja kuritegevus;
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused, usk ja religioon: poliitilised vaated; meedia; aktuaalsed sündmused Eestis ja mujal maailmas; erakonnad; valimissüsteem; usk.

Keeleteadmised:
Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid; umbisikuline tegumood.
Omadussõnad: omadussõna käänamine, omadussõna võrdlusastmed.
Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
Asesõnad: asesõna käänamine.
Määrsõnad: määrsõnade liigid; määrsõna võrdlusastmed.
Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
Sihitis.
Kesksõnad.
-ki ja -gi rõhuliited.
Sõnamoodustus: liitsõnad, tuletised, tegija- ja teonimed.
Lausemoodustus: liht- ja liitlaused, lauselühendid, sidesõnade kasutamine.
Veaohtlikud sõnad ja nende käänamine.
Sõnajärg lauses.

 Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppeklassis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui ka koolitajale. Õppeklassis on kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed kuulamisülesannete jaoks ja printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Õppeklass on avar, soe ja valgusküllane ning kaasaegse ventilatsioonisüsteemiga. On olemas garderoob ja tualett. Õppeklass ja selles olev õppevarustus vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
– Mare Kitsnik, „Eesti keele õppekomplekt B1, B2”. FIE Mare Kitsnik, 2012;
– Mall Pesti, „K nagu Kihnu”. Kiri-Mari Kirjastus, 2018.

Lisaõppematerjal:
– Merge Simmul, Inga Mangus, „Tere Taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)”, Kirjastus: Kirjatark, 2019;
– Maie Sooneste, „Eesti keele töövihik” vene õppekeelega gümnaasium. Kirjastus: Varrak, 2007;
– Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid;
– Eesti-vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/
– http://web.meis.ee/testest/
– https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
– http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
– https://www.integratsioon.ee/raamatukogu
– https://www.laulud.ee/
– http://www.kutsekeel.ee/
– http://postimees.ee
– http://err.ee
– http://vikerraadio.err.ee
– http://etv.err.ee/l/paevakajasaated/aktuaalne kaamera
– Kristi Saarso “Käsikäes“. Kirjastaja: Integratiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 2011;
– Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone“. Kirjastus: Tartu Ülikooli, 2019;
– Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944”.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend või tunnistus.
Tunnistus väljastatakse õppijale, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, s.t kui ta osales vähemalt 70% (140 akadeemilist tundi) kontakttundidest ja sooritas koolitusfirma koostatud lõputesti tulemusega vähemalt 60%. Tunnistuse allkirjastab kursuse koolitaja ja koolitusfirma juht.
Lõputest on edukalt sooritatud, kui 60% küsimustele on õigesti vastatud. 90% – 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane); 75% – 89% õigeid vastuseid – “4” (hea); 60% – 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav).
Tõend väljastatakse õppijale, kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud, s.t kui ta osales vähem kui 70% (vähem kui 140 akadeemilist tundi) kontakttundidest või kui ta ei sooritanud lõputesti positiivsele hindele.

Koolitaja läbiviimiseks valjaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Kõigil eesti keele kursuste koolitajatel on eesti keele õpetaja või eesti filoloogi kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus.

Koolitaja:
Kõrgharidus: 

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018